04h sáng ngày 02/07/2018 , bảo trì sever philong tăng thủ và hp cho boss vàng
dự tính thời gian bảo trì : 10p