TOP ANPHAL TEST SẼ ĐƯỢC TÍNH BẰNG TOP RS 3 NGÀY
Thời gian 13h00 01/07/2018 - 13h00 03/07/2018

- TOP 1 : 150.000 GCOI
- TOP 2 : 100.000 GCOI
- TOP 3 : 50.000 GCOI